دستبند امنیتی

    دستبند امنیتی

    تولید و تأمین انواع دستبند های فلزی دو زبانه و دو قفله مطابق با استانداردهای نظامی و با کیفیت برتر از محصولات اروپایی . توانمندی تولید انواع پابند های الکترونیکی مطابق با نیاز مراجع قانونی کشور هرگونه درخواست دستبند و پابند فلزی باید مطابق قوانین کشورباشدواین شرکت پاسخگوی درخواست های سازمان ها

    تولید و تأمین انواع دستبند های فلزی دو زبانه و دو قفله مطابق با استانداردهای نظامی و با کیفیت برتر از محصولات اروپایی . توانمندی تولید انواع پابند های الکترونیکی مطابق با نیاز مراجع قانونی کشور 

    هرگونه درخواست دستبند و پابند فلزی باید مطابق قوانین کشور باشد و این شرکت پاسخگوی درخواست های متفرقه و خارج از ضوابط قانونی نمی باشد ، ارائه درخواست رسمی مطابق با شورای امنیت کشور ضروری است.

    محصولات مرتبط