شولدر موتور سواری

    شولدر موتور سواری

    شولدر موتور سواری جهت ایمنی موتور سواران و محافظت از اندام های حیاتی بدن شامل ستون فقرات ، نخاع ، مهره های کمر ، ساعد دست ، قفسه سینه و ...

    شولدر موتور سواری