باتوم تونفا و باتوم تلسکوپی

    باتوم تونفا و باتوم تلسکوپی

    تولید انواع باتون یا باتوم تونفا و تلسکوپی ، در اصطلاح رایج از هر دو لفظ باتون و باتوم استفاده می گردد.

    در حال بارگزاری