دوربین حرارتی eod

  دوربین حرارتی eod

  دوربین حرارتی RU22

   دوربین حرارتی RU22  

  بهترین دوربین کاربردی برای عملیات های ویژه سبک و کم حجم 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مشخصات فنی دستگاه :