گشت و نگهبانی

    گشت و نگهبانی

    سیستم گشت و نگهبانی از مدرنترین سیستم های نگهبانی و سرکشی از نگهبانان بصورت هوشمند می باشد ، در این سیستم با استفاده از یک سامانه مرکزی ، یک یا چند دستگاه سیستم پیشرفته دستگاه پرتابل اسکن و برداشت داده ها و ده ها عدد تگ که در محل های مورد سرکشی و یا کنترل نصب می گردد و باید به آن مکان ها سرکشی کرد.

    سیستم گشت و نگهبانی از مدرنترین سیستم های نگهبانی و سرکشی از نگهبانان بصورت هوشمند می باشد ، در این سیستم با استفاده از یک سامانه مرکزی ، یک یا چند دستگاه سیستم پیشرفته دستگاه پرتابل اسکن و برداشت داده ها و ده ها عدد تگ که در محل های مورد سرکشی و یا کنترل نصب می گردد و باید به آن مکان ها سرکشی کرد.